Info

Inleiding: 

Studio Zuurveld. Mijn naam is R. Zuurveld Een kunstenaar/ ontwerper met ervaring en een professionele kijk op kunst en digitaal ontwerp. Wij verkopen schilderijen maar werken vooral aan projecten samen met bedrijven en particulier. Denk aan Kunst voor kantoor, muurbeschildering, DTP en staan open voor de volgende uitdaging. 

R. Zuurveld: 

In mijn ontwerp focus ik me op het vast leggen van het hedendaagse met een morderne tint. Ik hou van lijnen en beweging maar ook van klassieke kunst. Ik zie graag aan een kunstwerk dat de artiest kan tekenen. Ik wil graag inspireren en ben mijn eigen grootste criticus. Dit zorgt ervoor dat ik altijd beter wil en bijna altijd mijn laatste werk mijn mooiste werk vind. Er is altijd wel iets nieuws dat ik opmerk.  

Algemene voorwaarden. 

Definities:

1. Studio Zuurveld: Gevestigd te Groningen.
2. Klant: degene met wie Studio Zuurveld een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Studio Zuurveld en klant samen
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepassing algemene voorwaarden:

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Zuurveld
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen:

1. Alle prijzen die Studio Zuurveld hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die studio Zuurveld hanteert zijn voor producten of diensten, op zjin website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Zuurveld te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Studio Zuurveld niet kon voorzijn ten tijde van het doen van de aanbiedin c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen:

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijden betalen:

1. betaald de klant niet binnen het overeengekomen termijn, dan is Studio Zuurveld gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio Zuurveld.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaald mag Studio Zuurveld zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. in geval van liqiudatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio Zuurveld op de klant onmiddelijk opeisbaar.

Recht van Reclame:

1. Zodra de klant in verzuim is, is Studio Zuurveld gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Studio Zuurveld roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijk of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retouneren aan Studio Zuurveld, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor de rekening van de klant.

Herroepingsrecht:

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgevage van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- het product niet is gebruikt.
- het geen product is dat snel kan bederven. zoals voedsel of bloemen.
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
- het geen product is dat niet kan worden terruggestuurd om hygienische redenen zoals ondergoed, badkleding enz.
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om een gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd's, CD's etc.
- het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijheidsbesteding is.
- het product geen los tijdschrift of losse krant is.
- het geen (opdracht tot) spoedreperatie betreft.
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.
- zodra de consument een dienst voor het eerste heeft afgenomen
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet afnemen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@robzuurveld.nl , indien gewenst met behulp van het herroepingsrechtformulier dat via de website van Studio Zuurveld, www.studiozuurveld.nl kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Studio Zuurveld, Bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Studio Zuurveld indien de volledige bestelling wordt geretouneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzendt en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Studio Zuurveld deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaade dat de consument het product tijdig aan Studio Zuurveld heeft geretouneerd.

Opschortingsrecht:

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

Retentierecht:


1. Studio Zuurveld kan een beroep op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Studio Zuurveld heeft voldaan, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Studio Zuurveld.
3 Studio Zuurveld is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruim maken van zijn retentierecht.

Verrekening:

Tenzie de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio Zuurveld te verrekenen met een vordering op Studio Zuurveld

Eigendomsvoorbehoud:

1. Studio Zuurveld blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Studio Zuurveld op grond van wat voor met Studio Zuurveld gesloten overeenkomst dan ook, met ingebrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Studio Zuurveld zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden. verkopen. vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Studio Zuurveld een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Studio Zuurveld het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering:

1. Levering vindt plaaats zolang de voorraad strekt.
2. levering vindt plaats bij Studio Zuurveld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Studio Zuurveld het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Studio Zuurveld kan tegenwerpen.

Levertijd:

1. De door Studio Zuurveld opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op het ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan de bevestiging heeft gekregen van Studio Zuurveld.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio Zuurveld niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering:

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijk levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten:

Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending:

1. Indien de verpakkking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur C.Q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Zuurveld niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Zuurveld, Bij gebreke waarvan Studio Zuurveld niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade.

Bewaring:

1. indien de klant het product pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.

Montage/ Installatie:

Hoewel Studio Zuurveld zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaakheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkel verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie:

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen:

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
- ruilen vindt plaats binnen 5 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
- Het product is nog niet gebruikt.

Vrijwaring:

De klant vrijwaart Studio Zuurveld tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Zuurveld geleverde producten en/of diensten.

Klachten:

1. De klant dient een door Studio Zuurveld geleverd producten of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgene de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de klant Studio Zuurveld uiterlijk binnen 3 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Studio Zuurveld uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Zuurveld in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio Zuurveld gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling:

1. De klant dienst ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Zuurveld.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio Zuurveld ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Als Studio Zuurveld een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio Zuurveld Verschuldigd zijn.

Aansprakelijkeheid Studio Zuurveld:

1 Studio Zuurveld is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Studio Zuuurveld aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Studio Zuurveld is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemist besparingen of schade aan derden.
4. Indien Studio Zuurveld aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van volledige uitkeding door een erzerkingsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indivatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn:

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio Zuurveld vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgelijk wetboek.

Recht op ontbinding:

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio Zuurveld toerenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze terkortkoming, gezien hier bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichting van Studio Zuurveld niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio Zuurveld in verzuim is.
3. Studio Zuurveld heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio Zuurveld kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond heeft gegeven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht:

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 burgelijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio Zuurveld in de nakomingen van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio Zuurveld kan worden toegerekend in een van de wil van Studio Zuurveld onafhankelijke situatie, waardoor de nakomingen van zijn verplichtingen ten aanzien vande klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakomingen van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Zuurveld kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals Burgeroorlog, Opstand, Rellen, Natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmocht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwacht stroom- elecktriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Studio Zuurveld 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort todat Studio Zuurveld er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft gedruurd, mogen beide partijen de vereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Studio Zuurveld is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wjiziging van de overeenkomst:

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden:

1. Studio Zuurveld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio Zuurveld zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zin gerechtigd bij een wezelijke wijziging van algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van recht:

1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Studio Zuurveld bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Zuurveld gevestigd is/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.